Φωτογραφικό Υλικό

M1117 Armoured Security Vehicle Induction Ceremony
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2021 - 12:14

Greece – North Macedonia 2021 Military Cooperation Programme
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2021 - 12:13

Field Artillery Weapon System Fires at the NATO Missile Firing Installation
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2021 - 12:07

Field Exercise “TYFOEFS” in Thessaloniki
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2021 - 11:56