Search form

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

1.    Οι μόνιμοι Αξκοί – Υπξκοί, με την αποστρατεία τους εντάσσονται στην εφεδρεία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην οργάνωση των ΕΜ – ΑΣ, σε προβλεπόμενες για το βαθμό τους θέσεις, ή σε προσωρινές αποστολές. Στη χρησιμοποίηση των στελεχών που διέπονται από τον Ν.2439/1996 (που έχουν καταταγεί στον Στρατό Ξηράς μέχρι 31/12/1987), ισχύουν οι παρακάτω ηλικιακοί περιορισμοί:

Υπξκοί 50 έτη
Ανθστές 54
Ανθλγοί – Υπλγοί 53
Λγοί 54
Τχες 55
Ανχες 56
Σχες 58
Ταξχοι 59
Υπτγοι 60
Αντγοι 62
Στγοι 65

Στα παραπάνω όρια ηλικίας, προστίθενται επιπλέον 5 έτη για τους Αξκούς Θρησκευτικού Σώματος και επιπλέον 5 έτη για τους Αξκούς Υγειονομικού Σώματος στους βαθμούς Σχη (Γεν. Αρτρου) μέχρι και Υπτγου.

2.    Οι μόνιμοι Αξκοί – Υπξκοί που εξέρχονται από τις τάξεις του στρατού, λαμβάνουν από τη Μονάδα που υπηρετούσαν και με βάση την υποβληθείσα δήλωσή τους σε αυτή, κοινό Φύλλο Πορείας για τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

3. Οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί και αναλόγως αναγκών που υπαγορεύονται από το Σχέδιο Επιστρατεύσεως, είναι πιθανό να λάβουν ταχυδρομικώς από την Επιστρατεύουσα Αρχή (Μονάδα Επιστρατεύσεως) της περιοχής που διαμένουν, Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) χρώματος πράσινου, λόγω επιστρατευτικής τοποθέτησής τους σε κάποια Μονάδα.

4.    Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να λάβουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:

α. 1η Ενέργεια: Αμέσως με την παραλαβή των εγγράφων και αφού μελετηθούν από τον ενδιαφερόμενο, τοποθετείται στο μικρό φάκελο (ο οποίος απεστάλη μαζί με το ΕΦΠ) η απόδειξη παραλαβής του ΕΦΠ, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί. [Στην περίπτωση παραλαβής νέων επιστρατευτικών εγγράφων προς αντικατάσταση των υπαρχόντων, τοποθετείται εντός του φακέλου και το παλαιό ΕΦΠ, με συμπληρωμένο το παλαιό «Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου», στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στα στοιχεία του].

β. 2η Ενέργεια: Κατάθεση του υπόψη φακέλου σε ένα ταχυδρομικό γραφείο ΕΛΤΑ, χωρίς γραμματόσημο. Ο υπάλληλος του ταχυδρομείου που θα παραλάβει το φάκελο, θα πρέπει να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής που φέρει το λογότυπο των ΕΛΤΑ, η οποία βρίσκεται στο ΕΦΠ (προηγουμένως θα πρέπει να αποχωρισθεί από το ειδικό φύλλο πορείας). Η εν λόγω απόδειξη, πρέπει να τηρείται από τον ενδιαφερόμενο ως αποδεικτικό στοιχείο παράδοσης του φακέλου στα ΕΛΤΑ.

5. Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας

Εάν ο μόνιμος εξ’ εφεδρείας Αξκός - Υπξκός αλλάξει διεύθυνση διαμονής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, θα πρέπει να προβεί οπωσδήποτε στις παρακάτω, κατά περίπτωση, ενέργειες:

α. Εάν διαθέτει ΕΦΠ, πρέπει να συμπληρώσει το «Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου» με τα νέα στοιχεία του και να το ταχυδρομήσει χωρίς γραμματόσημο και χωρίς να το τοποθετήσει σε φάκελο (Η διεύθυνση του παραλήπτη είναι προσυμπληρωμένη).

β. Εάν δεν διαθέτει ΕΦΠ, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Επιστρατεύουσα Αρχή ή τη Στρατολογική Υπηρεσία της περιοχής του, προκειμένου να γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνση διαμονής του, η οποία θα καταχωρηθεί από τους αρμόδιους φορείς για ανάγκες επικοινωνίας, λόγω πιθανής μελλοντικής επιστρατευτικής του χρησιμοποίησης.


Β. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

6.    Η πρόσκληση σε περίπτωση επιστράτευσης του μονίμου εξ’ εφεδρείας Αξκού – Υπξκού, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Σχέδιο Επιστράτευσης (πράσινο ΕΦΠ), μπορεί να γίνει με ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδες, Διαδίκτυο), με τοιχοκόλληση προκηρύξεων, ή με την επίδοση του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ).

7.    Εάν η ανακοίνωση γίνει με τα μέσα ενημερώσεως του κοινού (Φανερή Επιστράτευση) τότε θα κληθεί με μια από τις συνθηματικές λέξεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ, όπως:

α. Το χρώμα του ΕΦΠ.
β. Το γράμμα Ω μαζί με έναν αριθμό.
γ. Τον κωδικό αριθμό της Μονάδας, που αποτελείται από δύο γράμματα με έναν τετραψήφιο αριθμό.

8.    Εάν πρόκειται για Μυστική Επιστράτευση, του επιδίδεται από τις Αστυνομικές Αρχές με απόδειξη το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) και είναι υποχρεωμένος να αναχωρήσει το συντομότερο δυνατό για τη Μονάδα του.

9.    Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τον περιορισμένο χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του για να τακτοποιήσει τις άμεσες οικογενειακές του υποθέσεις και να ενεργήσει όπως παρακάτω:

α. Να μελετήσει με προσοχή τις συνοπτικές οδηγίες που είναι γραμμένες στο Ειδικό Φύλλο Πορείας.

β. Κατά την αναχώρησή του για τη Μονάδα να πάρει μαζί του:

(1) Τροφή για 2 ημέρες (ξηρά τροφή).
(2) Την Αστυνομική ταυτότητα και την ταυτότητα απόστρατου.
(3) Τα Επιστρατευτικά Έγγραφα.
(4) Την άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου (εάν διαθέτει).
(5) Ένα μικρό σακίδιο με προσωπικά είδη.

γ. Να αναχωρήσει για την Μονάδα που αναγράφεται στο Ειδικό Φύλλο Πορείας (ή ΦΑΠ) άμεσα, για να παρουσιασθεί έγκαιρα. Για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συγκοινωνιακό μέσο σε συνδυασμό με τα εισιτήρια που υπάρχουν στο Ειδικό Φύλλο Πορείας του. Οδηγίες για την συμπλήρωση και χρησιμοποίηση των εισιτηρίων του ΕΦΠ υπάρχουν στο πίσω μέρος των εισιτηρίων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, πρέπει να αποφευχθεί η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων για τη μετάβαση στη Μονάδα του.

δ. Σε περίπτωση δυσχέρειας μετακίνησης προς τη Μονάδα του, τότε οφείλει να παρουσιασθεί στο ΣΠΕ που αναγράφεται στο τμήμα «οδηγίες για την κίνησή σου» στο εμπρός μέρος του ΕΦΠ ή του ΦΑΠ, προκειμένου από εκεί να προωθηθεί στη Μονάδα του. Εάν βρίσκεται μακριά από το ΣΠΕ, θα πρέπει να παρουσιασθεί στο πλησιέστερο Φρουραρχείο ή Αστυνομική αρχή, προκειμένου να τον διευκολύνουν στην κίνησή του.


Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10.    Η συχνότητα πρόσκλησης των μονίμων εξ’ εφεδρείας Αξκών – Υπξκών για μετεκπαίδευση, προκύπτει από τον ετήσιο προγραμματισμό μετεκπαίδευσης του ΓΕΣ/ΔΕΣ, κατόπιν προτάσεων των Μειζόνων Διοικήσεων - Σχηματισμών. Το είδος και η διάρκεια μετεκπαίδευσης, ποικίλλει αναλόγως του επιδιωκόμενου σκοπού και συμμετέχουν σε:

α. Εθνικές Ασκήσεις (ΤΑΜΣ).
β. Ενημερωτικές επισκέψεις μιας (1) ημέρας (ημέρα Κυριακή).


Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

11. Τα εισιτήρια τα οποία έχουν αποσταλεί με το ΕΦΠ (για όσους έχουν ειδικό φύλλο πορείας), χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ σε περίπτωση επιστράτευσης και όχι σε κλήση για εκπαίδευση.

12. Άπαντες, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα επιστρατευτικά έγγραφα που, ενδεχομένως, αποσταλούν από τις Επιστρατεύουσες Αρχές, καθώς επίσης και να γνωστοποιούν αρμοδίως τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τους (διεύθυνση διαμονής, κλπ). Μη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις, συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.