Search form

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 

Σχεδόν κανένα σχέδιο δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί, χωρίς το Μηχανικό.

1. Γενικά

Αποστολή του Μηχανικού στο Θέατρο των Επιχειρήσεων είναι η υποστήριξη της ευκινησίας και της επιβιωσιμότητας των φιλίων δυνάμεων και αντίστροφα η πρόκληση δυσκινησίας στον εχθρό και μείωσης της μαχητικής του ισχύος καθώς επίσης και η εκτέλεση γενικών αποστολών.

2. Ανάλυση Αποστολών

α. Υποστήριξη Ευκινησίας

Με την ευκινησία διευκολύνεται η ταχεία ανάπτυξη των φιλίων δυνάμεων, προκειμένου να επιτευχθεί και διατηρηθεί η επαφή με τον εχθρό και γενικότερα οι δυνάμεις να μετακινούνται στο επιθυμητό σημείο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Οι κυριότερες αποστολές του Μηχανικού για την υποστήριξη της ευκινησίας όλων των Όπλων του Στρατού Ξηράς, είναι:

(1) Διάβαση ξηρών και υγρών κωλυμάτων.

(2) Επιχειρήσεις αντιναρκοπολέμου.

(3) Άρση πάσης φύσεως κωλυμάτων.

(4) Εξασφάλιση χερσαίων γραμμών επικοινωνιών. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών επί των οδικών αξόνων για την επαναλειτουργία τους, καθώς επίσης και την περιοδική συντήρηση και βελτίωσή τους.

Alt
Alt

β. Υποστήριξη Επιβιωσιμότητας Φιλίων

Η επιβιωσιμότητα περιλαμβάνει όλες τις μορφές προστασίας του προσωπικού, των μέσων και των υλικών από τα συστήματα ανίχνευσης και τα όπλα του εχθρού. Η υποστήριξη της επιβιωσιμότητας συνίσταται στα παρακάτω:

(1) Κατασκευή και συντήρηση έργων οργανώσεως εδάφους και οχύρωσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών κατά ΡΒΧΠ προσβολής.

(2) Συμβολή στην παραλλαγή και παραπλάνηση

(3) Παροχή τεχνικών συμβουλών επί θεμάτων υποδομής και ανάλυσης στοιχείων εδάφους.

 

γ. Πρόκληση Δυσκινησίας στον Εχθρό

Η πρόσκληση δυσκινησίας αποδιοργανώνει το εχθρικό σχέδιο ελιγμού και απαγορεύει τη χρήση εδάφους από αυτόν. Περιλαμβάνει τη δημιουργία κωλυμάτων, όπως στρώση ναρκοπεδίων, καταστροφές και ενίσχυση των φυσικών κωλυμάτων. Η αποτελεσματικότητα των κωλυμάτων αυξάνεται όταν αυτά συνδυάζονται με πυρ και ελιγμό.

3. Γενική Υποστήριξη Μηχανικού

Πέρα από τις προαναφερθείσες αποστολές στο θέατρο των επιχειρήσεων, το Μηχανικό αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις Γενικής Υποστήριξης ή γενικές αποστολές ΜΧ :

α. Αναγνώριση και εξεύρεση πηγών ύδατος καθώς και εργασίες αξιοποίησής του.

β. Κατασκευή ζωνών προσγείωσης και πρόχειρων ή μη διαδρόμων προσγείωσης Ε/Π και Α/Φ.

γ. Επισκευή ζημιών αεροδρομίων, εφόσον δεν υφίσταται η αντίστοιχη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.

δ. Κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων υποδομής.

ε. Κατασκευή και συντήρηση κυρίων δρομολογίων εφοδιασμού.

στ. Ανίχνευση, ταυτοποίηση, επί τόπου εκτίμηση, αδρανοποίηση, περισυλλογή και εξουδετέρωση μη εκραγέντων εκρηκτικών μηχανημάτων/μηχανισμών τυποποιημένων και αυτοσχέδιων (EOD-IΕDD). Δυνατόν να περιλαμβάνει εκρηκτικά μηχανήματα τα οποία έχουν καταστεί επικίνδυνα λόγω βλάβης ή αλλοίωσης που υπέστησαν.

ι. Τοπογραφική — γεωγραφική υποστήριξη.

ια. Παροχή ενέργειας (ηλεκτροφωτισμός κλπ) σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

ιβ. Αποστολές πλωτών μέσων — καταδυτικές ενέργειες για αναγνωρίσεις, υποβρύχιες κατασκευές και καταστροφές, καθώς και για αποστολές διάσωσης.

ιγ. Υποστήριξη ΠΒΧ άμυνας.

ιδ. Υποστήριξη πυρόσβεσης.

ιε. Επίβλεψη — έλεγχος ιδιωτικών κατασκευαστικών εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν σε περίοδο επιχειρήσεων.

ιστ. Υποστήριξη ανάπτυξης Διακλαδικών — Χερσαίων Δυνάμεων — Στρατηγείων.

Alt

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Alt

Στρατιωτικά Οικήματα

Alt

Διοικητήριο Μονάδας

Alt

Στρατηγείο Σχηματισμού

4. Προστασία Δυνάμεων

Με τις προηγούμενες αναφερθείσες αποστολές, το Μηχανικό κατά περίπτωση συμβάλλει και στην προστασία των δυνάμεων (π.χ. εξουδετέρωση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, κατασκευή έργων προστασίας, παραλλαγή, κλπ).